Акти

Правилник о заштити података о личности

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, дана 07. 11. 2019. године, донео је ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О...

Правилник о награђивању

На основу члана 119.став 1. тачка1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), и члан 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године, донео је...

Правилник о поклону

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласникРС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 –аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), и члана 47. Статута, Школски одбор ОШ„Мића Стојковић“ у Умчарима...

Правилник о спречавању сукоба интереса

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС“', бр. 97/08, 53/10,66/11 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), одредби Закона о основама сиистема образовања и васпитања („Службени...

Правилник о издавању школског простора у закуп

На основу члана 22. и 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС'', број 72/2011, 88/2013, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној...

Правилник о електронском пословању

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019), а у вези примене Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/2016 и 94/2017), члана 2....

Правилник о избору уџбеника

На основу члана 119. став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019), сагласно одредбама Закона о уџбеницима („Службени гласник РС" бр. 27/2018) и члану 47. Статута ОШ „Мића...

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/2017), члана 115. Статута Школе, на основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ“ бр. 53/01,61/01 и 36/02 и „Службени гласник...

Пословник о раду Ученичког парламента

На основу члана 119. став 1 тачка 1, а у вези члана 88 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима, на седници одржаној дана 10. 9. 2019. године донео је...

Статут

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Основне школе „Мића Стојковић“ у Умчарима, на седници одржаној 21. 3. 2018. године, већином од 5 гласова за и _ гласа против,...