Правилник о спречавању сукоба интереса

јул 31, 2020

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС“’, бр. 97/08, 53/10,66/11 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), одредби Закона о основама сиистема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019) и члана 47. Статута, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима на седници одржаној дана 07. 11. 2019. године, доноси


ПРАВИЛНИК о спречавању сукоба интереса