Правилник о поклону

јул 31, 2020

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник
РС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 –
аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), и члана 47. Статута, Школски одбор ОШ
„Мића Стојковић“ у Умчарима на седници одржаној дана 07. 11. 2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНУ