Izaberite stranicu
Правилник о заштити података о личности

Правилник о заштити података о личности

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, дана 07. 11. 2019. године, донео је ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О...
Правилник о заштити података о личности

Правилник о награђивању

На основу члана 119.став 1. тачка1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), и члан 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године, донео је...
Правилник о заштити података о личности

Правилник о поклону

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласникРС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 –аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), и члана 47. Статута, Школски одбор ОШ„Мића Стојковић“ у Умчарима...
Правилник о заштити података о личности

Правилник о спречавању сукоба интереса

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник РС“’, бр. 97/08, 53/10,66/11 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС), одредби Закона о основама сиистема образовања и васпитања...