Правилник о награђивању

јул 31, 2020

На основу члана 119.став 1. тачка1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), и члан 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године, донео је


ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ