Правилник о издавању школског простора у закуп

јул 31, 2020

На основу члана 22. и 34. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 6. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018) , Закона о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број: 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013 и 8/2015) и члана 47. Статута, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, на седници одржаној дана 07. 11. 2019. године доноси


ПРАВИЛНИК о издавању школског простора у закуп