Статут

јул 31, 2020

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), Школски одбор Основне школе „Мића Стојковић“ у Умчарима, на седници одржаној 21. 3. 2018. године, већином од 5 гласова за и _ гласа против, донео је

СТАТУТ ШКОЛЕ