Пословник о раду Ученичког парламента

јул 31, 2020

На основу члана 119. став 1 тачка 1, а у вези члана 88 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима, на седници одржаној дана 10. 9. 2019. године донео је

Пословник о раду Ученичког парламента