Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

јул 31, 2020

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/2017), члана 115. Статута Школе, на основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ“ бр. 53/01,61/01 и 36/02 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 – други закон), члан 2. став 1. тачка 45. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), Школски одбор OШ „Мића Стојковић“, Умчари, на седници одржаној дана 07. 11. 2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА И ХУМАНИТАРНОЈ ПОМОЋИ