Правилник о електронском пословању

јул 31, 2020

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019), а у вези примене Закона о информационој безбедности („Службени гласник РС”, број 6/2016 и 94/2017), члана 2. Уредбе о о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја („Службени гласник РС“, бр. 94/2016) и на основу члана 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године, донео је


ПРАВИЛНИК о електронском пословању