Техника и технологија 7 недеља

октобар 16, 2020

13-14

Специфичности техничких цртежа у машинству

Технички цртежи представљају најважнији део техничке документације

Техничке цртеже делимо према: 

  1. намени,
  2. начину приказивања и 
  3. начину израде 

Према намени техничке цртеже делимо на: 

  1. радионичке – приказују један или више делова које треба израдити са свим неопходним подацима за њихову израду (димензије, врсте материјала, број комада, толеранцију итд.) 
  2. склопне – приказују цео технички уређај са свим његовим деловима и њихов међусобни положај и повезаност. 
  3. Према начину приказивања предмета, технички цртежи 
  4. деле се на:
  5. ортогоналне – приказују предмет у више пројекција и
  6. аксонометријске – приказују предмет у три димензије. 

Према начину израде и редоследу настанка разликујемо: 

  1. скицу – цртеж израђен слободном руком, без прибора за техничко цртање и у произвољној размери и 

технички цртеж – израђен прибором за техничко цртање или употребом рачунарских програма као на пример CorelDRAW, AutoCAD, Gogle SketchUp и др

У ранијим разредима већ је објашњено шта је котирање и која су основна правила котирања. Овде ће се она поновити.

Котирање (димензионисање, увредњавање) се изводи у циљу дефинисања димензионих (дужинских)вредности предмета.

Правила котирања дефинише међународни стандард. Ево неких од најосновнијх правила котирања.

1. Елементи котирања су:                  

1. котна линија

2. котни број

3. помоћна котна линија

4. котна стрелица

Котне линије цртају се танком пуном линијом

Котне линије  не смеју се сећи другим линијама

Помоћне котне линије смеју се сећи другим линијама

Котни број пише се на средини котне линије, изнад котне линије

Котни бројеви се уноси у природној вредности, без обзира на размеру

Када се котира кружница која се не види као таква, или је непотпуна испред котног броја ставља се ознака Ø (фи).

Када се кружница види као таква испред котног броја не ставља се ознака Ø.

Помоћне котне линије треба мало да прелазе котну линију (1-2mm).

Врх котне стрелице мора додиривати  помоћну котну линију, или контуру (а не да котира празан простор).

Размак између котне линије и контуре и између котних линија треба да буде довољно велики да се котни број јасно види (8mm).

Ø (фи)-пречник

М-милиметарски навој

r-полупречник

квадрат

Нацртај примере исправног котирања сл.3.2. страна у уџбенику 49. Погледај слике на страни 50.

Детаљнија правила погледају уџбенику на страницама 49-50.

Котирање се може извести као:

Параалелно котирање (нацртати слику 3.9)

Редно котирање  (нацртати слику 3.10)

Комбиновано котирање (нацртати слику 3.11)

Котирање координатама (нацртати слику 3.12)

Повезане вести