ФИЗИКА Кратак садржај, питања и задаци од 21. 9. до 2. 10. 2020.

октобар 11, 2020

Механичко кретање

Кретање је опште стање материје. Кретање и мировање је релативно Најједноставнији облик кретања у природи је механичко кретање.                                                                                                                                             Механичко кретање је промена положаја тела у односу на друга тела која условно мирују (референтно тело).                                                                                                                                          Појмови који описују механичко кретање:                                                                                                   –референтно тело-тело које условно мирује и у односу на њега се одређујемо положај или кретање других тела;                                                                                                                                                                       –путања– замишљена или стварна линија по којој се тело креће;                                                                                       -материјална тачка– тело чији се облик и величина (димензије) у датим условима могу занемарити у односу на пређени пут.                                                                                                                               Величине које описују механичко кретање тела:                                                                                  -време кретања тела: ознакаt,  мерна јединица: секунд, 1s                                                                                                                                                                                                                                   -пређени пут: ознакаs,  мерна јединица: метар, 1m                                                                                                                                      -брзина: ознакаv, мерна јединица: метар у секунди, 1ms                                                                                                                                               Подела кретања:                                                                                                                                                –према облику путање, кретање може бити: праволинијско и криволинијско;                                                                                                                                           –према дужини путање коју тело пређе за одређено време, дели се на равномерно и променљиво.                                                                                                                                               Кретање је равномерно ако тело за исте временске интервале прелази једнаке путеве. Кретање је неравномерно (променљиво) ако тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.                                                                                                                   Равномерно праволинијско кретање је кретање тела сталном брзином по правој путањи. Интензитет брзине при равномерном праволинијском кретању можемо изразити као количник пређеног пута и времена кретања.                                                                                                        Брзина= пређени путвреме кретања                                                                                                                                                   Брзинаина равномерно праволинијског кретања бројно је једнака пређеном путу у јединици времена.      

v=st                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                        Поновите садржаје!                                                                                                                            Питања и задаци:

1.Јабука пада са гране.                                                                                                                                     А) према облику путање кретање јабуке је:         Б) према брзини кретање јабуке је:                                                                                                       а) криволинијско                                                     а) равномерно                                                                                                                                             б) равномерно                                                         б) праволинијско                                                                                    в) праволинијско                                                     в) убрзано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2. При равномерно праволинијском кретању:                                                                                            а) брзина тела се не мења                                                                                                                               б) брзина тела се равномерно повећава                                                                                                          в) брзина тела се равномерно смањује                                                                                                                                                                                                               Заокружи слово испред тачног одговора.                                                                                                       3. Бициклиста се креће 30s и при томе пређе пут од 150m. Израчунај брзину којом се кретао. Прикажи поступак и упиши одговор на линију.                                               Одговор:_____________.                                                                                                                4. Милош се од куће до школе кретао 5 минута и при томе је начинио 600 корака. Дужина једног његовог корака је 50cm. Kojoм брзином се Милош кретао?                                                        5.Растојање између два места, од 18km аутомобилом се пређе за 10min. Израчунај брзину аутомобила.                                                                                                                                                  6. Брзину од 90km/h изрази у  m/s.                                                                                                                           

Повезане вести