Дупликат сведочанства

април 14, 2021

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВАЂЕЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА:

  1. У ,,Службеном гласнику“ огласити неважећим.
  2. Уплатити таксу у износу од 850,00 динара:
  • жиро-рачун: 840-742221843-57
  • модел: 97
  • позив на број: 62-012
  • сврха дознаке: Републичка административна такса у корист буџета – вађење дупликата
  • прималац: Републичка админинистративна такса, Обилићев венац 9-11, Београд

3. Молба за издавање дупликата

Сва документа (молба, потврда о оглашавању неважећим, копије уплатница) се предају секретару ОШ „Мића Стојковић“, сваког радног дана од 08:00 до 13:00 часова.

Телефон: 011/8541-213

     063/606-342

Секретар школе
Сања Кунић

Повезане вести