Српски језик Јотовање

новембар 25, 2020

                                                          ЈОТОВАЊЕ                                                                                                                                1. Уочавање гласовне промене у различитим језичким ситуацијама:

а) Напишите у свескама компаративе придева жут, црн, млад. Запажајте на којим местима је дошло до промена, који су гласови палатализовани? Ученици ће забележити: ЖУТ : ЖУЋИ, ЦРН : ЦРЊИ, МЛАД : МЛАЂИ. Констатоваће да је Т ⭢ Ћ ⭢ Н ⭢ Њ ⭢ Д ⭢ Ђ. До промене долази тако што се глас Ј из наставка за компаратив (жут+ј(и) ⭢ жући) заједно са ненепчаним сугласником који му претходи слива у нов предњонепчани сугласник.

Д + Ј ⭢ Ђ Л + Ј ⭢ Љ

Т + Ј ⭢ Ћ З + Ј ⭢ Ж

Н + Ј ⭢ Њ С + Ј ⭢ Ш

б) Наставник скреће пажњу на уснене сугласнике Б, П, В, М који са гласом Ј дају сугласничке групе БЉ, ПЉ, ВЉ, МЉ. Груб + ји грубљи, глуп + ји глупљи, љубав + ју љубављу (инструментал једнине иманица женског рода), грм + јегрмље.

Б + Ј ⭢ БЉ В + Ј ⭢ ВЉ

П + Ј ⭢ ПЉ М + Ј ⭢ МЉ

в) Напишите прво лице једнине презента глагола: резати, брисати, стругати. РЕЗАТИ – РЕЖЕМ; БРИСАТИ – БРИШЕМ; СТРУГАТИ – СТРУЖЕМ.

г) Према глаголима свршеног вида сачините глаголе несвршеног вида: изградити, казнити, оставити. ИЗГРАДИТИ – ИЗГРАЂЕН; КАЗНИТИ – КАЖЊЕН; ОСТАВИТИ – ОСТАВЉЕН. Ученици ће запазити да је Д ⭢ Ђ; З ⭢ Ж; В ⭢ ВЉ.

д) Од именица прут, сноп, грозд и камен сачините збирне именице. Запажајте како суфикс -је утиче на сугласник из основе: прут – пруће; сноп – снопље; грозд – грожђе; камен – камење.

2. Дефинисање гласовне промене 

Јотовање је гласовна промена у којој зубни сугласници З, С, Д, Т и надзубни Л, Н са сонантом Ј дају: Ж, Ш, Ђ, Ћ, Љ, Њ; уснени сугласници Б, П, М, В са сонантом Ј дају сугласничке групе БЉ, ПЉ, МЉ, ВЉ, а задњонепчани К, Г, Х са Ј дају Ч, Ж, Ш.

3. Изузеци од гласовне промене:

а) у неким речима страног порекла: ИНЈЕКЦИЈА, КОНЈУГАЦИЈА

б) у сложеницама: ОДЈУРИТИ, РАЗЈАСНИТИ, СЈЕДИНИТИ

в) у речима попут: БРЕЗЈЕ, КЛАСЈЕ, ПАСЈИ, КОЗЈИ.

  1. Попуните табелу по угледу на урађени пример:
заједничка именицазбирна именицагласовна промена
трнтрњеНЈ > Њ
цвет
грм 
шиба

Приликом творбе збирних именица догодила се гласовна промена ____________________.

Повезане вести