ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Машине спољашњег и унутрашњег транспорта.

октобар 12, 2020

Саобраћајни систем је скуп средстава који омогућавају превоз путника и терета као и пренос информација из једног места у друго, што у ширем смислу обухвата:

 • саобраћајне транспортне машине (моторна и железничка возила, бродове, авионе, дизалице, транспортере и др.);
 • саобраћајнице (друмове, аутопутеве, железничке пруге, реке, пловне канале, морске путеве, ваздухопловне линије, станице, луке, аеродроме,  семафоре, сигнализациону аутоматску мрежу и др.);
 • саобраћајне установе (поште, телеграфе, телефоне, радио и др.);
 • саобраћајну регулативу (правила за безбедно одвијање саобраћаја и др.).

Моторна возила се разликују према:

 • намени (путничка, теретна, специјална, мотоцикли)
 • погонском мотору (бензински или дизел мотор)
 • начину погона (на предњим точковима, на задњим или на сва четири).

     За преношење (транспорт) материјала, производа и путника користе се врло различите транспортне машине које, према намени делимо на:

 • машине спољашњег  транспортна и
 • машине унутрашњег транспорта

Машине за спољашњи транспорт

      У машине за спољашњи транспорт, које служе за премештање терета на већим растојањима (ван радних организација) и које мењају свој положај током рада, спадају све машине за превоз терета и путника копненим, воденим и ваздушним путем.  У њих се обично убрајају:

 • моторна (друмска) возила (мотоцикли, аутомобили – путнички и теретни, тролејбуси и др.);
 • железничка (шинска) возила (воз са парном, електричном и дизел вучом, шинобус, трамвај и др.);
 • бродови (путнички, транспортни за растресите терете и конвејере, комбиновани, специјални, брод цистерна и др.);
 • авиони (за превоз путника, терета, комбиновани, специјални).

Задатак:

Неопходно је да се одлучиш за једно саобраћајно средство спољашњег транспорта и урадиш следеће:

Историја развоја одабраног саобраћајног средства

Основни делови

Начин рада и врста мотора

Врсте и произвођачи одабраног саобраћајног средства

Мођеш користити  разне изворе информација: уџбеник, интернет, часопис..

Унутрашњи транспорт

У машине за унутрашњи транспорт спадају машине за премештање терета унутар градилишта, фабрике, предузећа и објеката на мањим растојањима, као што су: дизалице, транспортери, линије и др. Ове машине новијег су доба и настале су као последица наглог индустријског развоја.

Машине унутрашњег транспорта деле се на:

 • машине прекидног транспорта
 • машине непрекидног транспорта

Машине прекидног транспорта

Дизалице

Дизалице служе за премештање материјала и предмета на малим растојањима. Ту спадају: мале ручне дизалице, чекрци, мостне дизалице-кранови, лучке дизалице, порталне дизалице, железничке дизалице... Дизалице најчешће раде на следећи начин:

 • терет се прихвата уређајима за качење (куке, хватачи…),
 • затим се подиже ужадима, ланцима, хидрауликом или пнеуматиком, преко котурова, намотавањем на добоше.

За заустављање у одређеном положају служе кочнице и устављачи.

Ако терет треба преносити и у хоризонталној равни, користи се механизам за кретање полице, или дизалице, окретање дизалице или, пак, промену угла стреле дизалице.

Машине непрекидног транспорта

Транспортери

Транпортери су машине које премештају терет по хоризонтали, или под благим нагибом. Израђују се у облику трака или плоча, као на пример рударски транспортер који се користи при површинском копу угља. Могу бити и завојни, када се користе за превоз расипног материјала, у технолошком процесу силосима, и слично.

Елеватори

Елеватори су машине непрекидног транспорта које преносе ситнозрне, расипне и комадне материјале вертикално и под углом. Носачи терета, прилагођени су врсти материјала који транспортују.

Конвејери

Конвејери транспортују материјал дуж одређене линије, у хоризонталном или вертикалном правцу

Урадити вежбу на страни 42 у уџбенику.

Повезане вести