Српски језик и књижевност Наставни материјал за пњриод од 19. 10. до 6 . 11.

новембар 7, 2020

Глаголски облици (утврђивање)

Наведене глаголске облике разврстај на личне и неличне: седети, вуци, бих ишао, ношен, воли, доћи, вуцијаху, рекох, дођи.

Лични:____________________________________________________

Нелични: __________________________________________________

2. Наброј начине у српском језику: ____________________________

3. Напиши правилно прво лице једнине аориста следећих глагола:

ући _____________     прећи _______________    чути ____________

4. Напиши треће лице множине имперфекта следећих глагола:

а) чучати ________________

б) запиткивати __________________

5. Глагол стави у одговарајући облик перфекта.

Цео дан ми ________________ (обилазити) продавнице због тих патика.

6. За следеће глаголске облике одредите лице, број, род и глаголски облик.

ГлаголЛицеРодБројОблик 
разговарамо
учио је
смо били отишли

7. Напиши облике потенцијала за сва лица једнине и множине глагола стићи.

Једнина                                                      Множина

1. _________________                    1. ____________________

2. _________________                    2. ____________________

3.__________________                   3. ____________________ 

8. Са леве стране налазе се реченице, а са десне називи глаголских облика. На линији испред назива глаголског облика напиши под којим је словом реченица у којој се налази тај глаголски облик.

а) Он брзо уђе у стан. ____ имперфекат

б) Можда ћу стићи на време. ____ презент

в) Прошле године ишли смо на море. _____ перфекат

г) По цео дан учим биологију. _____ фурут први

д) Они вуцијаху тај џак по читав дан. _____ аорист

9. Допуни следеће реченице облицима императива глагола који су дати у загради.

а) Зоране, _________________ неличне глаголске облике из овог текста! (издвојити)

б) Децо, ____________________ своје цртеже! (обојити)

в) Саво, ____________________ ми књигу! (додати)

10. Напишите како гласе следећи глаголски облици у инфинитиву:

а) испричамо  ________________________

б) трчали смо ________________________

в) вуцијаху __________________________

г) загледам __________________________

д) стигох ____________________________

ђ) су били шили ______________________

11. Прецртајте облик који не припада низу:

радим, певамо, скачу, скочих, отварају, седну.

12. Који сложени глаголски облици имају у свом саставу помоћни глагол бити?

___________________________________________________________

13. Подвуци нелични глаголски облик у следећој реченици.

Дуго смо се шетали поред реке, разговарајући о књигама које смо волели да читамо кад смо били млади.

14. Допиши у следећим реченицама одговарајуће облике футура другог глагола који су дати у загради. 

а) Вратићу књигу у библиотеку чим је ______________________.

                                                                            (прочитати)

б) Кад _______________________ домаћи задатак, изаћи ћу напоље.

                        (урадити)

15. Наведи сложене глаголске облике. 

___________________________________________________________

ПРИЛОГ 

Заокружи слово испод одломка из песме Крвава бајка у коме не преовладавају елегична (тужна, трагична) осећања.

а) Било је то у некој земљи сељака

на брдовитом Балкану,

умрла је мученичком смрћу

чета ђака

у једном дану.

б) Исте су године

сви били рођени,

исто су им текли школски дани,

на исте свечаности

заједно су вођени,

од истих болести сви пелцовани,

и сви умрли у истом дану.

в) А педесет и пет минута

пре смртног трена

седела је у ђачкој клупи

чета малена

и исте задатке тешке

решавала: колико може

путник ако иде пешке…

и тако редом.

 г) Дечака редови цели

узели се за руке

и са школског задњег часа

на стрељање пошли мирно

као да смрт није ништа.

Другова редови цели

истог часа се узнели

до вечног боравишта

  1. Прочитај дело и уради анализу на основу следећих питања:
  • Упореди ову приповетку са приповетком Дечак и пас, коју смо радили у петом разреду. Која ти се више допада? Образложи.
  • Чијим дијалогом почиње прича? О чему они разговарају? Зашто су изненађени? Где се налазе? Како су описане печурке? Са чим су упоређене? На шта оне подсећају дечака? Који детаљи сведоче о њиховом сиромаштву? Обрати пажњу на то шта су прво скупљали. У каквој су вези мотив глади и сиромаштва са мотивом шишарки и печурки?
  • У каквом је психичком сатању Андреасова мајка кад угледа печурке? Зашто се они плаше да открију другима место где су пронашли печурке? 
  • Шта је стари Хорват открио породици? Како они реагују на то сазнање? Зашто се прича зове Прича о печуркама? Шта представљају печурке за изгладнелу породицу? О чему је заправо реч у овој приповеци?

Трпни глаголски придев

Како се деле глаголски облици?

 Која је разлика између личних и неличних глаголских облика?

 Које неличне глаголске облике знате?

Ученици су написали домаће задатке.

Домаћи задаци су написани.

Песма је написана.

Трпни глаголски придев је прости и неличан глаголски облик којим се означава да се на некоме или нечему (из)вршила нека радња, те се најчешће гради од прелазних глагола. Има облике за сва три рода и оба броја.

Грађење:

инфинитивна (ређе презентска) основа + наставци -ен, -н или -т

прочита-      +  -н, -на, -но; -ни, -не, -на

прода-          +  -т, -та, то; -ти, -те, -та

освој-           +  -ен, -ена, -ено; -ени, -ене, -ена

Овај глаголски облик може бити употребљен и као придев, нпр. написан задатак, попуњен тест и сл.

  • Тест је с лакоћом попуњен.
  • Попуњен тест је прегледан.

Трпни глаголски придев следећих глагола гласи: 

довести – довезен, увести – увезен, донети – донесен, 

однети – однесен, унети – унесен итд. 

Али: носити – ношен, возити – вожен итд. 

Задатак:

Дате реченице из актива пребаците у пасив.

  1. Публика је младу глумицу поздравила великим аплаузом. 
  2. Ненад је отпевао Сашину омиљену песму.

Повезане вести