ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

септембар 23, 2020

Основне информације о обољењу COVID-19 

Како се преноси вирус који узрокује COVID-19? 

Вирус се шири обично током блиског директног контакта са инфицираном особом,  капљицама које настају кашљањем, кијањем, говором и сл. Особа се може заразити  новим корона вирусом (SARS-CoV-2) додиривањем површина или предмета свеже  контаминираних секретима дисајних органа инфициране особе, на којима се налази  вирус, а потом додиривањем уста, носа, очију. 

Како се ширење вируса који узрокује COVID-19 може успорити или спречити? 

У одсуству специфичне мере превенције као што је вакцинација, опште мере превен ције су пресудне за спречавање ширења вируса. Опште мере превенције укључују: 

✔ редовно прање руку сапуном и водом или употребу средстава за суво прање/дезин фекцију руку на бази најмање 70% алкохола; 

✔ респираторну хигијену (у случају кијања и кашљања покривање уста и носа надлак тицом или папирном марамицом коју одмах након употребе треба бацити у канту за  отпатке и обавити хигијену руку прањем водом и сапуном или дезинфекционим сред ством на бази алкохола); 

✔ физичку дистанцу (одржавање удаљености од саговорника од најмање 1,5, а пожељ но 2 метра).

Шта су адекватни санитарно-хигијенски услови у школама и зашто су важни? 

То су адекватно водоснабдевање, санитација и хигијена (ВСХ) и под тим се подразу мева приступ и доступност:  

✔ води за пиће у довољним количинама за све и увек када постоји потреба;  

✔ довољном броју чистих и функционалних тоалета одвојених по полу и снабдевених  потрошним материјалом за све и увек када постоји потреба; 

✔ довољном броју функционалних уређаја за прање руку снабдевених водом и сапуном  за све и увек када постоји потреба.  

Адекватни санитарно-хигијенски услови у школама су неопходни за добро здравље,  добро учење и одржавање школских активности ученика, наставног и ненаставног  особља и превенцију и контролу COVID-19 и других заразних болести.  

Основни принципи за спречавање ширења COVID-19 у школској средини 

Ученици, наставно и ненаставно особље, родитељи и други посетиоци школе  који имају било који од следећих симптома (кашаљ, повишена телесна температура,  отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса или промене укуса,  главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив) не треба да долазе у  школу. 

У школи је неопходно одржавање физичке дистанце за ученике, наставно и не наставно особље, родитеље и друге посетиоце школе од најмање 1,5, а пожељно 2  метра.  

Школе треба да обезбеде и спроводе услове за: 

редовно прање руку водом и сапуном и/или дезинфекцију руку дезифицијенси ма на бази 70% алкохола; 

редовно чишћење школске средине (површине: простора, предмета и опреме);  

редовну набавку основног потрошног материјала за спровођење хигијенско санитарних поступака; 

редовну проверу функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санита цијом и хигијеном и њихово редовно одржавање; 

редовно проветравање свих просторија где бораве ученици, наставно и ненаставно  особље;  

редовно уклањање отпада на безбедан начин, уз коришћење опреме за личну  заштиту. 

Школе треба да омогуће едукацију ученика, наставног и ненаставног особља и родитеља о мерама превенције ширења COVID-19. 

Детаљно упутство и препоруке за све наведене опште принципе дати су у тексту који  следи. 

1. Поступање са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе који имају  било који од следећих симптома или знакова сумње на COVID-19 (кашаљ,  повишена телесна температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса,  укуса или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или  пролив). 

Уколико се симптоми COVID-19 појаве ван школе 

Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Јавити се у  COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Пратити препоруке лекара из COVID 19 амбуланте. 

Уколико се симптоми COVID-19 појаве у школи 

Наставно и ненаставно особље школе: потребно је да се особа са симптомима  болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља.  

Ученици: ученика сместити у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и  обавестити родитеља/старатеља који треба одмах да одведе дете у COVID-19 амбулан ту надлежног дома здравља. О ученику у соби за изолацију, до доласка родитеља/стара теља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након  одласка ученика очистити и дезинфиковати. 

2. Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину 

∙ Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико имају  било који од следећих симптома или знакова сумње на COVID-19 (кашаљ, повишена  телесна температура, отежано дисање/кратак дах, нагли губитак чула мириса, укуса  или промене укуса, главобоља, језа, болови у мишићима, повраћање и/или пролив). 

∙ Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико су иде нтификовани као блиски контакти особе оболеле од COVID-19 у породици или  домаћинству, већ треба да остану у кућној самоизолацији у трајању од 14 дана. 

∙ Ученици, наставно и ненаставно особље који су се јавили лекару у матичном дому  здравља због појаве симптома или знакова који могу указивати на COVID-19 не  треба да долазе у школу док чекају резултат тестирања, односно док не добију  негативан резултат тестирања на COVID-19.

∙ Родитељи треба свако јутро да својој деци пред полазак у школу провере телесну  температуру и присуство других симптома и знакова који могу указивати на COVID 19.  

∙ Наставно и ненаставно особље треба да пред полазак у школу провери сопствену телесну температуру и присуство других симптома и знакова који могу указивати на  COVID-19. 

3. Одржавање физичке дистанце 

∙ Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају одржавања физичке ди станце за спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине искористити за  едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Постави 

ти видна обавештења/постере о значају одржавања физичке дистанце.  ∙ Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра. У  учионици сме да буде највише до 15 ученика, уз обезбеђених 4 м2 по детету. Потребно  је одржавање растојања током свих активности, укључујући и седење у клупама. То  подразумева распоред од једног ученика по клупи, а распоред клупа ускладити са капа цитетом учионице тако да се обезбеди минимум 1,5 метар растојања између ученика у  свим правцима. 

∙ Препоручује се да ученици не мењају учионице, односно да се настава за један раз ред одвија у истој учионици.  

∙ Потпуно обуставити све активности током којих је могуће појачано стварање аеро сола (певање, викање, спорт, навијање). То значи да се на часовима музичког не пева,  да нема проба школског хора, да на физичком нема колективног спорта, а да за индиви дуалне спортове (гимнастика и сл) треба проверити услове (величина сале, могућност  природне вентилације и сл).  

∙ Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће.  Реализацију наставног програма организовати тако да се избегне блиски контакт, одно сно да се одржи физичка дистанца од најмање 2 метра у свим правцима. Уколико се  часови организују у сали за физичко, обезбедити наставни програм који ће омогућити  одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза, искористити их за поделу  ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа физичког васпитања  неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и сл), очистити/опрати  салу и проветрити је. Уколико су обезбеђени и испуњени сви ови услови, током часа  физичког васпитања ученици не треба да носе маску. 

∙ Упутити ученике да одржавају међусобну физичку дистанцу од најмање 1,5 метар у  свлачионицама. Уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.  ∙ У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики  одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве. Одржавање физичке дистанце  међу ученицима неопходно је и током малог и током великог одмора. Препоручује се  да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) када год то  временске прилике дозвољавају. 

∙ Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико у тоа лету има кабина, а да се испред тоалета чека у реду са одржавањем физичке дистанце  од најмање 1,5 метра.  

∙ Не одржавати прославе, приредбе у школском објекту. Не организовати групне по сете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др. ∙ Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза у  школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста  преузима дежурни учитељ/наставник.  

4. Ношење маски 

Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе  маске. 

Ученици: 

∙ Маску ученик треба да носи при уласку у школу, па све до доласка до своје клупе.  ∙ Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. ∙ Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет.  

∙ Маска се може одложити када ученик седи у својој клупи и слуша наставу. ∙ Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемио лошка или платнена), али маска треба да се користи на исправан начин – тако да  покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или  овлажена. 

∙ Није дозвољено мењање маски међу ученицима. 

5. Редовно прање руку 

Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног прања руку и о  томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције,  демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на  свим местима где се руке перу. Едуковати их да не додирују очи, нос и уста неопраним  рукама. Час одељенског старешине искористити за едукацију ученика.  

Како? Водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфек ционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70%  алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно  запрљане. После три до четири извршених дезинфекција руку, обавезно опрати руке  водом и сапуном.  

Када? Обавезно при уласку у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања  хране, након обављања респираторне хигијене (истресања носа, кашљања у марамицу  итд), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења 

животиња, када су руке видно запрљане, након повратка из школе и увек када постоји  потреба.  

Где? На свим улазима у школу и на излазу из сале за физичко поставити дезинфекцио на средства на бази 70% алкохола (користити их уз обавезни надзор наставника/дежур ног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети,  учионице). 

Функционални уређаји за прање руку су једино они уређаји са исправним славинама  и чесмама, водом и сапуном. 

6. Редовно чишћење школске средине 

Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставно и ненастав но особље о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфек ције (ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како  би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију). 

Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем,  почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка  нижим, завршно са подом. Редовно чишћење се врши коришћењем чистих крпа (разли чите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове,  клупе…) и свежих раствора средстава којима се чисти. Употреба средстава на бази  хлора се не препоручује. 

Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (у овом случају школе)  подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекци она средства. Дезинфекцију школе обављају овлашћене установе и стручна и обучена  лица онда када за то постоји оправдана потреба.  

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију  заједничких предмета и површина који се често додирују (школске клупе, столови у  трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар,  лењир), и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишће 

ња видљиво запрљаних површина.  

Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа нега тивних ефеката по здравље ученика, наставног и ненаставног особља као што су: ири тација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже  респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструкти вне болести плућа и др. 

Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине.  При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према  упутству произвођача (намена, концентрација, начин употребе и неопходно контактно  време). Препоручује се прављење плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

Када? Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута  дневно. Дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују вршити неколико  пута дневно.  

Шта? Простор и површине (подови, зидови, врата и друге површине које користи већи  број особа: школске клупе и столови, столице, кваке, прекидаче за светло, ручке орма рића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои), прибор (школски шестар, лењир) и  опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање (спортски  реквизити), у школским кухињама и трпезаријама. 

7. Редовна набавка основног потрошног материјала 

Обезбедити довољне количине средстава за чишћење и дезинфекцију и успоставити  процедуре за редовну набавку средстава за чишћење и дезинфекцију.  

Како? Заједничким радом школе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родите ља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз, на  пример, оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). За дугорочно  обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова,  размотрити навођење трошкова под посебном будџетском линијом у буџету школе. 

Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према оби му потрошње. 

Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте  за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси на бази 70% алкохола и производи за  чишћење (крпе, џогери). 

8. Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом,  санитацијом и хигијеном  

Како? Препоручује се састављање плана редовне провере функционалности са јасно  одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за  дневно одржавање, чишћење и поправке, као и редовно праћење спровођења плана.  

Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитаци ју и хигијену. Више пута у току дана, у зависности од броја особа присутних у школи,  проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити га по потреби. 

Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лава бои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр.  присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за  прање или дезинфекцију руку, исправност водокотлића и WC шоља).

Не заборавите на адекватну припрему школских водоводних инсталација након дужег  некоришћења (распусти, празници, викенди) како би одржали исправност испоручене  воде преко система јавног водоснабдевања, односно индивидуалног извора. 

Како?  

1. Спровести испирање водоводне мреже у објекту на следећи начин: отворити све сла вине и тушеве и пустити да вода истиче све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у  цевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуа лно присутну боју и мутноћу и устали јој се температура).  

2. Спровести термичку дезинфекцију унутрашње мреже на следећи начин: загрејати во ду у бојлерима на температуру од 70 до 80 °С и након четири сата испуштати воду  преко славина и тушева у минималом трајању од пет минута.  

3. У системима са топлом водом температура воде мора бити већа од 50 °С.  4. У систему за хладну воду температура воде мора бити испод 20 °С.  5. Неопходно је редовно контролисање и одржавање славина и тушева: скидање и чиш ћење свих додатака (мрежица, розета и сл), као и редовна замена дотрајалих елемената.  6. Потребно је једном годишње очистити и дезинфиковати грејаче на бојлерима, по пот реби и чешће.  

9. Редовно проветравање свих просторија 

Едуковати ученике, наставно и ненаставно особље о значају редовног проветравања  просторија у циљу спречавање ширења инфекције. Час одељенског старешине искорис тити за едукацију ученика. 

Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вен тилације и климатизације централизованог затвореног типа.  

Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико  временски услови дозвољавају, препоручује се држање отворених прозора и током  трајања наставе. 

10. Редовно уклањање отпада  

Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом  за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Употребљене маске  за једнократну употребу (не односи се на платнене маске) одложити у кесу, кесу заве зати и бацити у канту за смеће. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље  третирати у складу са процедуром за управљање комуналним отпадом, уз прописане  мере заштите. 

Када? Свакога дана и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и  безбедно их празнити. Отпад одлагати у складу са процедуром за управљање отпадом,  уз прописане мере заштите. 

Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током школских активности и  боравка у школи

11. Исхрана ученика у школи 

Препоручује се да ученици носе ужину од куће, односно да током одмора не напуштају  школу/школско двориште због куповине ужине. 

Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је: 

∙ да се оброци служе у трпезарији или учионицама (само уколико школа нема трпеза рију), 

∙ пре служења обрисати алкохолом површине на којима ће се храна служити,  ∙ да деца оперу руке пре јела,  

∙ да деца за столовима седе на удаљености од најмање 1,5, а пожељно 2 метра, у сва ком правцу,  

∙ деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану. 

Посебне препоруке за ученике и запослене са хроничним болестима (респирато рне, кардиоваскуларне, дијабетес, малигне, имунодефицијентна стања и др) у  образовно-васпитним установама 

Хроничне болести (респираторне, кардиоваскуларне, дијабетес, малигне, имунодефи цијентна стања и др) могу представљати већи ризик од развоја тежих облика болести  COVID-19, без обзира на узраст. Ученицима и запосленима у образовно-васпитним  установама са наведеним хроничним болестима, као и особама које су у блиском конта кту са овим посебно осетљивим категоријама (у породици), може се омогућити да  остану код куће тј. учење/рад на даљину. Одлуку о томе доноси педијатар/изабрани  лекар, при чему је неопходно размотрити сваки случај појединачно, узимајући у обзир  и актуелну епидемиолошку ситуацију. 

Важне напомене:  

1. Примена наведених препорука штити и од других респираторних обољења. 2. Препоруке су подложне изменама у зависности од промене епидемиолошке  ситуације.

Повезане вести