Маријана Жујевић Николић

Наставни предмет: Српски језик и књижевност

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VII степен и мастер
Дужина радног искуства као наставника: 20 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 123,5
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
• Развој критичког мишљења и решавања проблема, дигитална писменост и програмирање микробит уређаја (40 бодова), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (19,5), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (24), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• 60. Републички зимски семинар из приоритетне области јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем и компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (24), Филолошки факултет Универзитета у Београду

• „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме: 1,2,3 и 4 (16), ЗУОВ, каталог бр. 404.

Реч наставника:

Искрена, отворена, способна да слушам, толерантна. Отворена сам за сва ученичка питања и недоумице, трудим се да ми часови буду занимљиви и разноврсни, а градиво повезујем са ваншколским искуством ученика. Подстичем кооперативни рад међу ученицима, развијам њихово критичко мишљење,учим их да сами доносе логичне закључке, као и да науче да сами себе процењују и оцењују.  Радим на развијању њихових вештина везаних за комуницирање и лепо и правилно изражавање.