ФИЗИКА Питања и задаци за вежбање- припрема за проверу знања, од 24. 9. до 2. 10. 2020.

октобар 11, 2020

ЊУТНОВИ ЗАКОНИ МЕХАНИКЕ- за вежбање

                                                          1 ГРУПА

1.Убрзање је бројно једнако промени…………………………….у јединици времена. Јединица мере убрзања је……….Убрзање је…………………величина.

2.Како гласи Први Њутнов закон?

3.Којим законом физике се може објаснити скок са даске у воду?

4.Да ли је тачно (да/ не):

-Убрзање је највећа брзина коју тело достиже.        Да/не

-Сила која делује на тело зависи од његовог убрзања.           Да/не

5.Санке низ падину, полазећи из мировања, достигну брзину 12 m/s за 10 секунди. Колико је убрзање санки?

6.Израчунај интензитет силе која делује на тело масе 25kg, ако се креће убрзано од 0,4m/s y 1s.

7.Колику брзину постиже тело за 1/2минуте, ако на њега делује сила 0,5KN. Маса тела је 250kg.

                                                                            2.ГРУПА

1.Код  променњивог праволинијског кретања мења се ………………тела.Тада тело у свакој секунди прелази………………………….дужине путева.

2.Како гласи Трећи Њутнов закон?

3.Због које појаве при лупању тепиха прашина излеће из њега?

4.Заокружи да или не:

-Јединица мере за убрзање је њутн.                Да/не

-Убрзање које тело има зависи од силе која на њега делује.      Да/не

5.На тело масе 40kg делује сила од 100N. Колико је убрзање тела?

6.Тело полази из мировања и достиже брзину 90km/h за 20 секунди. Израчунај убрзање.

7.Аутомобил масе 1,2t полазећи из мировања достигне брзину 72km/h за 10s.Колика је вучна сила мотора? 

Повезане вести