ФИЗИКА Кратак садржај, питања и задаци за вежбање од 14. 9. до 23. 9. 2020.

октобар 11, 2020

Сила и кретање

Тело се креће при деловању силе. Кретање тела при деловању сила описано је Њутновим законима механике.                                                                                                                                    Први Њутнов закон-закон инерције: Тело мирује или се креће праволинијски, све док га деловање других тела не примора да то стање промени.                                                                       Fr=0, ν=0 или ν=const.                                                                                                                                 Други Њутнов закон-закон сила: Производ масе и убрзања тела једнак је сили која на њега делује.                                                                                                                                                    F=m·a          a=Fm                                                                                                                                      Трећи Њутнов закон-закон акције и реакције: Силе којима два тела узајамно делују једнаке су по интензитету и правцу, а супротне по смеру.                                                                            Fr=Fa                                                                                                                                           Најједноставнији облик кретања у природи је механичко кретање.                                                                                                                                             Механичко кретање је промена положаја тела у односу на друга тела која условно мирују (референтно тело).                                                                                                                                          Појмови који описују механичко кретање:                                                                                                   –референтно тело-тело које условно мирује и у односу на њега се одређујемо положај или кретање других тела;                                                                                                                                                                       –путања– замишљена или стварна линија по којој се тело креће;                                                                                       -материјална тачка– тело чији се облик и величина (димензије) у датим условима могу занемарити у односу на пређени пут.                                                                                                                               Величине које описују механичко кретање тела:                                                                                  -време кретања тела: ознакаt,  мерна јединица: секунд, 1s                                                                                                                                                                                                                                   -пређени пут: ознакаs,  мерна јединица: метар, 1m                                                                                                                                      -брзина: ознакаv, мерна јединица: метар у секунди, 1ms                                                              -убрзање: ознака а, мерна јединица: метар у секунди на квадрат, 1m/s2.                               Подела кретања:                                                                                                                                                –према облику путање, кретање може бити: праволинијско и криволинијско;                                                                                                                                           –према дужини путање коју тело пређе за одређено време, дели се на равномерно и променљиво.                                                                                                                                               Кретање је равномерно ако тело за исте временске интервале прелази једнаке путеве. Кретање је неравномерно (променљиво) ако тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.                                                                                                                   Равномерно праволинијско кретање је кретање тела сталном брзином по правој путањи. Брзина равномерно праволинијског кретања бројно је једнака пређеном путу у јединици времена.       v=st                                                                                                                                                           Кретање је неравномерно ако тело у једнаким временским интервалима прелази путеве једнаке дужине. Физичка величина која карактерише променљиво кретање је убрзање. Убрзање је бројно једнако промени брзине у јединици времена.                                                а= vt,   ако је   vo=0;                           a=ΔvΔt,    ако   vo≠o

Равномерно променљиво кретање је кретање са сталним убрзањем.                                Воз који полази са станице креће се равномерно убрзано, а при уласку у станицу креће се равномерно успорено.                                                                                                                             За описивање неравномерног кретања користе се средња и тренутна брзина.                                                                                                                                                       

Питања и задаци:

1.Јабука пада са гране.                                                                                                                                     А) према облику путање кретање јабуке је:         Б) према брзини кретање јабуке је:                                                                                                       а) криволинијско                                                     а) равномерно                                                                                                                                             б) равномерно                                                         б) праволинијско                                                                                    в) праволинијско                                                     в) равномерно убрзано                                                                                    г) променљиво                                                         г) равномерно успорено                                                                                                                                                                                                                                  Заокружи тачан одговор.                                                                                                                           2. При равномерно променљивом праволинијском кретању:                                                                                            а) брзина тела се не мења                                                                                                                               б) брзина тела се равномерно повећава                                                                                                          в) брзина тела се равномерно смањује                                                                                                       г) брзина тела је једнака нули                                                                                                          Заокружи слово испред тачног одговора.                                                                                                       3. Бициклиста се креће 30s сталном брзином од 12m/s. Колики пут је при том прешао? Прикажи поступак и упиши одговор на линију.                                               Одговор:_____________.                                                                                                                                 4. Допуни реченицу.                                                                                                                                   Физичка величина која представља промену брзине у јединици времена је_____________.  5. Аутомобил при кочењу у току 10s равномерно смањи своју брзину од 30 ms на 5 ms. Колико је убрзање аутомобила? Прикажи поступак и напиши одговор.                                                       6. Аутомобил масе 1,2 тоне, полази са паркинга и за 5 секунди достиже брзину 54 km/h. Колика је вучна сила мотора аутомобила?

Повезане вести