ФИЗИКА Кратак садржај, питања и задаци за вежбање и периоду од 14. 9. до 25. 9. 2020.

октобар 11, 2020

 Механичко кретање

Тело се креће при деловању силе. Најједноставнији облик кретања у природи је механичко кретање.                                                                                                                                             Механичко кретање је промена положаја тела у односу на друга тела која условно мирују (референтно тело).                                                                                                                                          Појмови који описују механичко кретање:                                                                                                   –референтно тело-тело које условно мирује и у односу на њега се одређујемо положај или кретање других тела;                                                                                                                                                                       –путања– замишљена или стварна линија по којој се тело креће;                                                                                       -материјална тачка– тело чији се облик и величина (димензије) у датим условима могу занемарити у односу на пређени пут.                                                                                                                               Величине које описују механичко кретање тела:                                                                                  -време кретања тела: ознакаt,  мерна јединица: секунд, 1s                                                                                                                                                                                                                                   -пређени пут: ознакаs,  мерна јединица: метар, 1m                                                                                                                                      -брзина: ознакаv, мерна јединица: метар у секунди, 1ms                                                                                                                                               Подела кретања:                                                                                                                                                –према облику путање, кретање може бити: праволинијско и криволинијско;                                                                                                                                           –према дужини путање коју тело пређе за одређено време, дели се на равномерно и променљиво.                                                                                                                                               Кретање је равномерно ако тело за исте временске интервале прелази једнаке путеве. Кретање је неравномерно (променљиво) ако тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.                                                                                                                   Равномерно праволинијско кретање је кретање тела сталном брзином по правој путањи. Брзина равномерно праволинијског кретања бројно је једнака пређеном путу у јединици времена.       v=st                                                                                                                                                           Кретање је неравномерно ако тело у једнаким временским интервалима прелази путеве једнаке дужине. За описивање неравномерног кретања користе се средња и тренутна брзина.                                                                                                                                                       Средња брзина:                      

vsr=su/tu                                                                                                                                                      Тренутна брзина:

v0=0                v=a·t                                                                          s=1 2a·t2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v0 ≠0               v=v0+a·t    код убрзаног кретања                           s=v0·t+ 12 a·t2          

                        v=v0-a·t    код успореног кретања                          s=v0·t- 12a·t2

Кретање тела у гравитационом пољу је равномерно променљиво праволинијско кретање при деловању Земљине теже, убрзање износи 9,81m/s2. У гравитационом пољу разликујемо слободан пад и хитац.

Повезане вести