ФИЗИКА Кратак садржај, питања и задаци од 14. 9. до 25. 9.2020.

октобар 11, 2020

Механичко кретање

Тело се креће при деловању силе. Најједноставнији облик кретања у природи је механичко кретање.                                                                                                                                             Механичко кретање је промена положаја тела у односу на друга тела која условно мирују (референтно тело).                                                                                                                                          Појмови који описују механичко кретање:                                                                                                   –референтно тело-тело које условно мирује и у односу на њега се одређујемо положај или кретање других тела;                                                                                                                                                                       –путања– замишљена или стварна линија по којој се тело креће;                                                                                       -материјална тачка– тело чији се облик и величина (димензије) у датим условима могу занемарити у односу на пређени пут.                                                                                                                               Величине које описују механичко кретање тела:                                                                                  -време кретања тела: ознакаt,  мерна јединица: секунд, 1s                                                                                                                                                                                                                                   -пређени пут: ознакаs,  мерна јединица: метар, 1m                                                                                                                                      -брзина: ознакаv, мерна јединица: метар у секунди, 1ms                                                                                                                                               Подела кретања:                                                                                                                                                –према облику путање, кретање може бити: праволинијско и криволинијско;                                                                                                                                           –према дужини путање коју тело пређе за одређено време, дели се на равномерно и променљиво.                                                                                                                                               Кретање је равномерно ако тело за исте временске интервале прелази једнаке путеве. Кретање је неравномерно (променљиво) ако тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.                                                                                                                   Равномерно праволинијско кретање је кретање тела сталном брзином по правој путањи. Брзина равномерно праволинијског кретања бројно је једнака пређеном путу у јединици времена.       v=st                                                                                                                                                           Кретање је неравномерно ако тело у једнаким временским интервалима прелази путеве једнаке дужине. За описивање неравномерног кретања користе се средња и тренутна брзина.                                                                                                                                                       Средња брзина:                      

vsr=su/tu                                                                                                                                                      Тренутна брзина:

v0=0                v=a·t                                                                          s=1 2a·t2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                v0 ≠0               v=v0+a·t    код убрзаног кретања                           s=v0·t+ 12 a·t2          

                        v=v0-a·t    код успореног кретања                          s=v0·t- 12a·t2

Кретање тела у гравитационом пољу је равномерно променљиво праволинијско кретање при деловању Земљине теже, убрзање износи 9,81m/s2. У гравитационом пољу разликујемо слободан пад и хитац.

Слободан пад:-равномерно убрзано праволинијско кретање без почетне брзине v0=0:                 v=g·t                                                                          h=12g·t2  

Хитац-вертикалан хитац, хоризонталан и коси хитац:

Вертикалан хитац наниже:                                                                                                                                    v0 ≠0               v=v0+g·t     убрзано кретање                           h=v0·t+ 12 g·t2 

Вертикалан хитац навише:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

v0 ≠0                v=v0-a·t     успореног кретањe                        h=v0·t – 1 2g·t2                                                                Време до максималне висине-највише тачке           t1=vog                                                             Максимална висина                                                     hmax=v02/2g

Сложенији облик кретања тела је периодично кретање- након неког времена тело се креће на исти или врло сличан начин. Облици периодичног кретања су: равномерно кружно и осцилаторно кретање. Осцилаторно кретање је наизменично кретање тела на једну или другу страну од равнотежног положаја под дејством силе. Осциловањем тела или честица, поремећај се преноси на честице материјалне средине и настају таласи, а ако те осцилације можемо да чујемо, настао је звучни талас.                                                                                                          О осцилаторном, таласном кретању и звуку учили смо на почетку школске године. Поновите садржаје!                                                                                                                            Питања и задаци:

1.Јабука пада са гране.                                                                                                                                     А) према облику путање кретање јабуке је:         Б) према брзини кретање јабуке је:                                                                                                       а) криволинијско                                                     а) равномерно                                                                                                                                             б) равномерно                                                         б) праволинијско                                                                                    в) праволинијско                                                     в) равномерно убрзано                                                                                    г) променљиво                                                         г) равномерно успорено                                                                                                                        д) осцилаторно                                                        д) криволинијско                                                    Заокружи тачан одговор.                                                                                                                           2. При равномерно праволинијском кретању:                                                                                            а) брзина тела се не мења                                                                                                                               б) брзина тела се равномерно повећава                                                                                                          в) брзина тела се равномерно смањује                                                                                                       г) брзина тела је једнака нули                                                                                                          Заокружи слово испред тачног одговора.                                                                                                       3. Бициклиста се креће 30s сталном брзином од 12m/s. Колики пут је при том прешао? Прикажи поступак и упиши одговор на линију.                                               Одговор:_____________.                                                                                                                                 4. Допуни реченицу.                                                                                                                                   Физичка величина која представља промену брзине у јединици времена је_____________. 5. Нацртај математичко клатно које осцилује и бројевима означи:                                                                                            – амплитудне положаје                                                                                                                                      – равнотежни положај                                                                                                                                         – положај куглице у коме је њена брзина једнака нули                                                                                          – положај куглице у коме је њена брзина највећа                                                                                            – положаје кроз које тело прође када изврши једну целу осцилацију                                                              6. Осцилатор направи 240 осцилација за 60 секунди. Израчунај период осциловања и фреквенцију. Прикажи поступак и напиши одговоре са одговарајућим мерним јединицама. 7. Аутомобил при кочењу у току 10s равномерно смањи своју брзину од 30 ms на 5 ms. Колико је убрзање аутомобила? Прикажи поступак и напиши одговор.                                                       8. Тело слободно пада и после неког времена удара у тло брзином 10 ms. Са које висине је тело пало? Код слободног пада веза између брзине и висине са које тело пада дата је формулом: v2=2·g·h.  Прикажи поступак и напиши одговор.

Повезане вести