ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

Етички кодекс наставника доноси се у циљу очувања достојанства професије, развијања и унапређивања моралних вредности и уважавања, као и подизања свести о одговорности наставника.

Овај Кодекс прописује скуп правила о дужностима и правима наставника и етичких начела, којих се у раду и начину живота морају придржавати сви наставници.

 

Наставник је обавезан да:

 1. Одговорно, савесно, професионално и етички обавља образовно-васпитни рад у установи.
 2. Долази на радно место на време.
 3. Благовремено обавести директора установе о спречености за рад.
 4. На час одлази према утврђеном распореду рада.
 5. На часу не користи мобилни телефон.
 6. Присуствује свим седницама Одељењских и Наставничких већа, као и седницама Стручних већа, Стручних тимова чији је члан.
 7. Као руководилац Тима или већа савесно води евиденцију и документацију.
 8. Редовно реализује ваннаставне активности у складу са Решењем о четрдесточасовној радној недељи.
 9. Професионалним односом, поступцима и примереним понашањем успоставља комуникацију са ученицима.
 10. У професионалном вредновању колега поступају сходно принципима објективности, непристрасности, разборитости, коректности, дијалога и толеранције.
 11. Комуницира са родитељима професионално и са емпатијом.
 12. Прими родитеља у заказаном термину, у просторији одређеној за пријем родитеља.
 13. Брине о школској имовини, наставним средствима и хигијени школског простора (спречи ученике да седе и леже по ходницима и степеништу, користе храну и пића у учионицама и кабинетима).
 14. Долази прикладно обучен.
 15. Унапређује сопствена знања и властите компетенције.
 16. Задовољи највише професионалне стандарде у настави.
 17. Ученицима буде интелектуални и васпитни водич.
 18. Успостави са ученицима однос међусобног уважавања и поверења.
 19. Негује колегијалне односе који су засновани на међусобном уважавању, поштовању и разумевању.
 20. У разговорима о послу и ученицима уважава туђе мишљење.

 

Дежурни наставник је обавезан да:

 1. Долази у школу у 7 часова.
 2. Одговорно и савесно обавља дужност и води евиденцију о дежурству.

 

Строго је забрањено и неприхватљиво:

 1. Ученика удаљити са часа или напустити час и оставити одељење без надзора.
 2. Пушење у школи и у кругу школе.
 3. Изношење педагошке документације (матичних књига) и наставних средстава и изношење и одавање личних података о личности ученика.
 4. Уношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити здравље и безбедност ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета.
 5. Користи алкохол и психоактивне супстанце у школи.
 6. Изражавање националне, расне и верске нетрпељивости и дискриминисање ученика и сваки други облик недоличног понашања према ученицима.

СВАКО НЕПОШТОВАЊЕ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ПОДЛЕЖЕ ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ.