Тим за самовредновање и вредновање рада школе

Законом о основама система образовања (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано је да се свака образовна установа самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе стара о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања, осигурања и унапређивања квалитета програма образовања и васпитања, свих облика образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује.

Ради осигурања квалитета рада у установи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.

Самовредновањем установа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика. Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године – у целини.

Тим за самовредновање и вредновање школе, у школској 2017/2018. години бавиће се мерама за унапређeње образовно-васпитног рада. С обзиром да су постигнућа ученика на завршном испиту у последње три године  веома слаби, Тим има задатак да предложи мере за побољшање истих. Током године ће пратити њихово спровођење, обрађивати и анализирати прикупљене податке и доносити мере и планове сходно показаним резултатима. Ученици осмог разреда ће током школске године радити четири интерна пробна завршна испита, а све у циљу побољшања резултата ученика на завршном испиту. Такође, Тим ће се ове године бавити и реализацијом и применом индивидуализованог приступа ученицима који имају потешкоће у раду и учењу, тзв. ИОП-ом.

 1. Андријана Антонијевић – руководилац
 2. Данка Симовић – члан
 3. Маја Павловић – члан
 4. Јелена Аџић – члан
 5. Радмила Марковић – члан
 6. Срђан Девечерски – члан
 7. Стана Пауновић, 2/4 и 4/4родитељ, представник Савета родитеља
 8. Слађана Недић
 9. Владимир Бокић

члан Ученичког парламента

представник Савета родитеља

Тим броји 11 чланова.

Самовредновање квалитета рада установе је процена квалитета рада коју спроводи установа на основу стандарда квалитета рада установе. Тим за самовредновање вреднује рад школе полазећи од анализе шта је и како урађено. Три питања су кључна за рад Тима:

 1. Колико је добра наша школа?
 2. Како то знамо?
 3. Шта да учинимо да буде још боља?

Одговоре на ова питања дају наставници, ученици, руководиоци и родитељи. Самовредновање се врши на основу анализе:

1) евиденције и педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана рада установе;

2) базе података у оквиру јединственог информационог система просвете и других извора;

3) праћења различитих активности;

4) прикупљених података из спроведених истраживања у установи;

5) ефеката реализованих активности у пројектима;

6) разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и других начина прикупљања података.

Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података. Циљ самовредновања је унапређење рада школе.   У школској 2019/2020. вреднују се три области квалитета. У првом полугодишту  се вреднују области квалитета: Подршка ученицима  и Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима, а у другом полугодишту област квалитета Образовна постигнућа ученика. У складу са Годишњим програмом рада Тим се састаје једном месечно. Извештај о самовредновању садржи опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе, предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и начин праћења остваривања предложених мера.

Руководилац Тима

Зорица Костић