Тим за професионалну оријентацију

Чланом 43 Закона о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС  бр. 55/2013 и 101/2017) прописано је да је школа у обавези да формира Тим за професионалну оријентацију ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским заступницима у избору средње школе и занимања.

Сходно томе, и наша школа поседује Тим за професионалну оријентацију чији циљеви су: упознавање ученика са што већим бројем занимања, формирање код ученика реалног става о сопственим способностима, усмеравање интересовања ученика у складу са процењеним способностима и оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја тако да на крају осмог разреда донесу реалну и зрелу одлуку у вези са избором средње школе.

Програмом Тима предвиђено је да школа утиче на професионални развој и опредељења ученика кроз редовну и изборну наставу, као и кроз ваннаставне активности. Посебно важна улога Тима је рад са ученицима осмог разреда, који су укључени у бројне радионице на часовима одељењског старешине. Радионице се одржавају према Приручнику проистеклом из Пројекта „Професионална оријентација у Србији“ који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Радионице прате петофазни модел у каријерном вођењу (самоспознаја; информисање о занимањима; могућности школовања; реални сусрети са светом рада и занимања и доношење одлука о избору занимања).

Годишњим планом рада Тима предвиђен је низ активности који се односе како на ученике старијих тако и на ученике млађих разреда.  Циљ професионалне оријентације код ученика млађих разреда је да се кроз игру и креативни рад шири знање ученика о могућим занимањима, као и да се ученици усмеравају ка одређеним професијама, у складу са својим интересовањима и способностима, од најранијег доба.

Тим за професионалну оријентацију ОШ „Мића Стојковић“ чине:

Одељењске старешине 8. разреда

  1. Данка Симовић- руководилац тима
  2. Драгана Малушић 
  3. Драгана Белошевић 
  4. Раденка Петровић
  5. Љиљана Јовановић Пауновић
  6. Слађана Недић – педагог школе
  7. директор школе

Тим броји 7 чланова.

Сви предметни наставници као ментори