Тим за обезбеђивање безбедности и здравља ученика и запослених, сарадњу са породицом и развијање еколошке свести

Циљеви програма Тима за обезбеђивање безбедности и здравља деце, сарадњу са породицом и развијање еколошке свести су подизање нивоа партнерства родитељ-школа у остваривању образовно-васпитне функције школе, пружање помоћи и подршке родитељима при обављању васпитне улоге, стварање безбедних услова за боравак деце у школском дворишту и школским просторијама и развијање свести о потреби очувања средине у којој живе. Ови циљеви ће бити постигнути организовањем различитих облика активности, усмерених на обезбеђивање безбедности ученика и трајне и квалитетне сарадње родитеља и школе. У школи ће се реализовати следећи облици сарадње са родитељима ученика: информативни, саветодавни, едукативни, учешће у реализацији образовно-васпитног рада, учешће у одлучивању.

Тим за обезбеђивање безбедности и здравља деце, сарадњу са породицом и развијање еколошке свести ОШ „Мића Стојковић“ чине:

  1. Милош Антонијевић – руководилац
  2. Бојана Динић– члан
  3. Томислав Ђокић – члан
  4. Ана Младеновић – члан
  5. Мила Марковић (Сунчица Гавриловић) – члан
  6. Јелена Аџић – члан
  7. Владимир Бокић

Тим броји 7 чланова