Тим за инклузивно образовање и додатну подршку ученицима

Законом о основама система образовања (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано је да ученику коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.

Индивидуални образовни план (ИОП) је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и ученика, у складу са његовим способностима и могућностима. Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.

Стручни Тим за инклузивно образовање у школи – осам чланова

  1. Драгана Малушић- руководилац
  2. Татјана Миловановић – члан
  3. Маја Павловић – члан
  4. Томислав Ђокић – члан
  5. Мирјана Петровић – члан
  6. Зорица Костић – члан
  7. Снежана Филић, 6/1 – родитељ
  8. Санела Ђорђевић, 1/1 – родитељ
  9. Слађана Недић
  10. Владимир Бокић

Тим броји десет чланова.

Тим за инклузивно образовање (шири сазив)

све одељењске старешине које имају ученике обухваћене ИОП-ом

предметни наставници који имају ученике обухваћене ИОП-ом