Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Превентивним активностима се:
 • подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;
 • негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање;
 • истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање на насиље;
 • обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, злостављања и занемаривања.

Према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

У циљу превенције насиља и злостављања, у школи постоји Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чији задаци су да:

 • припрема програм заштите;
 • информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
 • учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
 • предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;
 • укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
 • прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
 • сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • води и чува документацију;
 • извештава стручна тела и органе управљања.

У школској 2019/2020. години Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине следећи чланови:

Данка Симовић – руководилац

Маријана Жујевић Николић  – члан

Нада Млинар – члан

Љиљана Јовановић Пауновић- члан

Јелена Аџић – члан

Милица Ђорђевић – члан

Слађана Недић

Владимир Бокић

два члана Ученичког парламента

Тим броји 10 чланова.

 • Записник ће водити Данка Симовић, евиденцију о појачаном васпитном раду прикупљаће Мила Марковић, а сви чланови Тима радиће заједно на остваривању Програма рада Тима.

  Сви чланови Тима, професори разредне наставе, одељењске старешине, предметни наставници, директор, педагог раде  на остваривању општег циља програма: да се школа учини што безбеднијим и подстицајнијим местом за све ученике и запослене, да се спроводе мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце и да се спроводе мере интервенције у случајевима када се јавља насиље, злостављање и занемаривање.

Цео васпитно-образовни процес који се реализује у нашој школи је усмерен на превенцију насиља и безбедност ученика, и на томе током целе школске године раде сви запослени.

Тим се бави разматрањем случајева насилног понашања. При процени нивоа насиља Тим узима у обзир следеће факторе: узраст ученика, учесталост понашања, ризик по ученика који трпи насиље, последице, интензитет, односе између учесника. За трећи ниво насиља директор је дужан да у року од 24 сата поднесе пријаву надлежним органима, обавести Министарство и надлежну школску управу. Када Тим процени трећи ниво насиља обавезно се покреће васпитно-дисциплински поступак, најкасније два дана од дана сазнања.

Неке од активности Тима за ову школску годину су:

 • Уређивање сталног паноа Тима у холу школе
 • Стручно предавање за родитеље и ученике у организацији органа МУП-а на теме превенције насиља са посебним освртом на дигитално насиље и безбедност деце на интернету
 • Дечја недеља
 • „Криза савремене породице“ – стручно предавање др Влајка Пановића
 • Обележавање Дана толеранције 16.11.
 • Међународни дан борбе против насиља над децом
 • Сарадња школе и родитеља – Новогодишњи вашар
 • „Месец лепих речи“
 • „Замена улога“ – Дан жена
 • Спортска такмичења

Чланови Тима подржаће све активности у школи којима се негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације.

Контакт за пријаву насиља