Секретар

Сања Јовић

Телефон/факс: 011/ 85 41 213

Електронска пошта: umcarios@yahoo.com

Секретар обавља управне, нормативно – правне и друге правне послове сагласно чл. 68. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних места:

  • сарадња са инспекцијским службама;
  • сарадња са ученицима и родитељима / старатељима / васпитачима у остваривању њихових права, обавеза и одговорности;
  • сарадња са Саветом родитеља, пружање стручне помоћи у раду, у доношењу одлука и закључака;
  • провера веродостојности сведочанстава и диплома на захтев државних органа и правних лица;
  • сарадња са физичким и правним лицима у редовном пословању;
  • правни послови везани за упис ученика на редовно и ванредно школовање (доквалификација, преквалификација и специјализација), прелазак са редовног на ванредно и са ванредног на редовно школовање, промена образовног профила, упоредно школовање, испис ученика;
  • правне послове везане за осигурања ученика од последица несрећног случаја;
  • спровођење Конкурса за доделу ученичких стипендија;
  • спровођење правне процедуре у васпитно – дисциплинским поступцима против ученика и запослених;
  • учествовање у оквиру Комисије у спровођењу поступака јавних набавки.