Дефектолог – логопед

_

Телефон/факс: 011/ 85 41 213

 

Подручје рада логопеда

ЦИЉ

Применом теоретских и практичних сазнања, логопед доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања као и стандардима постигнућа ученика дефинисана Законом о основама система образовања и васпитања.

ЗАДАЦИ

– Преванција говорно-језичког развоја

– Стимулација говорно-језичког развоја када је он испод нивоа  стандарда за одговарајући узраст детета, односно ученика

– Идентификовање деце, односно ученика са говорно-језичким поремећајем

– Идентификовање ученика са тешкоћама у читању и писању (дислексија, дисграфија, дисортографија)

– Корекција постојећих говорно-језичких поремећаја: дисфазија, муцање или брзоплетост, дислалија, дизартрија и дисфонија ученика

– Корекција поремећене функције читања и писања ученика

– Подршка јачању наставничких компетенција упућивањем у проблеме говорно-језичких поремећаја и спровођење корекционог поступка

– Сарадња са осталим стручним сарадницима и наставницима уциљу обезбеђивања оптималних услова за развој ученика са тешкоћама у психофичком развоју

– Саветодавни и инструктивни рад са родитељима ученика